प्रखण्डक नाम

  1. शेखपुरा
  2. घाटकुसुम्भा
  3. चेवाड़ा
  4. बरबीघा
  5. शेखोपुर सराय
  6. अरियरी