𑒠𑒳𑒧𑒏𑒰 𑒖𑒱𑒪𑒰𑒏 𑒣𑒹𑒖 𑒣𑒩 𑒮𑓂𑒫𑒰𑒑𑒞 𑒁𑒕𑒱।
दुमका जिलाक पेज पर स्वागत अछि।
Welcome to Dumka  District Page.


दुमका अनुमंडल
    अनुमण्डलक संख्या :- 1
    अनुमण्डलका नाओ:- दुमका
    अञ्चल सभक संख्या :- 10
    प्रखण्ड सभक संख्या :- 10
    पंचायत सभक संख्या :- 206
    गामक संख्या :- 2925
    शहरी स्थानीय निकायके संख्या :- 2 (दुमका आओर बासुकीनाथ) 

 

प्रखण्ड एवम् अञ्चल
    दुमका
    गोपीकांदर
    जामा
    जरमुण्डी
    काठीकुंड
    मसलिया
    रामगढ़
    रानीश्वर
    सरैयाहट
    शिकारीपाड़ा